Algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud:

 • Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat alle vorderingen van verkoper op koper volledig zijn voldaan.

Verkopen:

 •  Alle verkopen geschieden onder de “Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland” (HBN 2008), gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 42/2008.
 •  Alle verkopen zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden.
 •  Alle prijzen zijn exclusief-BTW en met label etiket.

Emballage:

 •  Alle emballage wordt in rekening gebracht tegen kostprijs en indien in goede staat geretourneerd, alleen door middel van een creditnota verrekend.

Leveringen:

 •  Alle leveringen zijn ‘af kwekerij’, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Klachten:

 •  Klachten over geleverde planten dienen binnen vier dagen na ontvangst schriftelijk te zijn ingediend.

Schade:

 •  Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen.

Rente:

 •  Bij te late betaling wordt de verschenen rente volgens HBN-voorwaarden in rekening gebracht.

Betalingen / Kortingen:

 •  Betaling dient te geschieden, ter keuze van de verkoper:
  • Netto-contant bij aflevering of
  • middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of Postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of
  • automatische afschrijving.
  • Eventuele bankkosten worden aan koper doorbelast.
 • Betalingskortingen op de factuur mogen alleen worden toegepast indien dit schriftelijk door beide partijen (verkoper en koper) is overeengekomen.

Aanbiedingen:

 •  Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

Extra’s:

 •  Indien gewenst kunnen stickers of sleuf etiketten bevestigd worden tegen een meer prijs van € 0.10 per stuk.